Video thi công móng giếng chìm

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kb6jisVxirM[/youtube]